Σε αλλαγές για την πιστοποίηση των ΚΥΔ προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις αντιδράσεις

Σε αλλαγές επί της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των ΚΥΔ για τα έτη 2022-2027 προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ «έχοντας υπόψη τις προτάσεις-παρατηρήσεις των υφιστάμενων ΚΥΔ, του ΓΕΩΤΕΕ και των επαγγελματικών φορέων των ΚΥΔ» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των αλλαγών και διορθώσεων είναι:

 • Παρατείνεται έως τις 11 Μαρτίου η περίοδος κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας.
 • Μειώνεται από 150 σε 100 ο αριθμός των οριστικών ΕΑΕ 2021 για τα πιστοποιημένα ΚΥΔ και των υπεύθυνων δηλώσεων παραγωγών για τα υποψήφια νέα ΚΥΔ.
 • Ως ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης του τελευταίου απαιτούμενου εγγράφου.
 • Η επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου θα πιστοποιηθεί με σχετική εξέταση του υπεύθυνου του έργου του Υποψήφιου ΚΥΔ – και όχι με σχετική εξέταση του υπεύθυνου έργου και του αναπληρωτή του – και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε χρόνο που θα οριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα, πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφει «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου».
 • Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, που θα αναγράφει «για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ».
 • Η εμπειρία του Υπευθύνου Έργου και του αναπληρωτή του, θα πρέπει να αποδεικνύεται τουλάχιστον με τριών χρόνων ενασχόληση στο ΟΣΔΕ ή σε συναφή έργα κατά τα τελευταία 10 χρόνια για τον υπεύθυνο του έργου και ενός έτους για τον αναπληρωτή του, η οποία θα προκύπτει, σωρευτικά ή διαζευκτικά:
 • από συμμετοχή σε έργο του ΟΣΔΕ 2010-2021, ή
 • από Γεωτεχνικές – Γεωργικές μελέτες, ή
 • από εκπόνηση μελετών στο ΠΑΑ 2014-2020, ή
 • από μελέτες Κτηματολογίου Δασολογίου, ή
 • από προϋπηρεσία με συμβάσεις εποχικού υπαλλήλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
 • ή άλλα συναφή αντικείμενα.
 • Ο υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου δεν μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Ωστόσο, εξαιρούνται τα ΚΥΔ που διαχειρίζονται λιγότερες των 500 αιτήσεων, στα οποία ο αναπληρωτής του έργου μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση. Επίσης το μορφωτικό επίπεδο του υπευθύνου του έργου δεν μπορεί να είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).
 • Το ΚΥΔ μπορεί να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, συναφείς με το αντικείμενο του έργου υποβολής των αιτήσεων, με συμβάσεις που θα αναρτώνται στην αρμόδια ΔΟΥ με την ειδικότητά τους και δεν μπορεί να παραχωρείται προσωπικό στο ΚΥΔ από άλλα νομικά πρόσωπα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Αγροτικών Συνεταιρισμών που διαθέτουν ΚΥΔ, με διαφορετικό ΑΦΜ από το δικό τους, όπου θα είναι αποδεκτή η αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού τους για τις απαιτήσεις της Ομάδας Έργου.
 • Κάθε ΚΥΔ θα πρέπει να διαθέτει μια ή περισσότερες STATIC IP ανάλογα με τον αριθμό των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση των εξωτερικών συνεργείων στα νησιά, οι συνεργάτες συνδέονται στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων μέσω των προσωποποιημένων κωδικών που θα παραλάβουν από τον οργανισμό.

Διαβάστε εδώ την τροποποιητική