Αλλαγές στην απόφαση για τη συνδεδεμένη στη βιομηχανική ντομάτα

Οι χαμηλότερες τιμές φρέναραν στον κάμπο τη βιομηχανική ντομάτα

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε τροποποιητική απόφαση για την συνδεδεμένη ενίσχυση στην βιομηχανική ντομάτα.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά την απορριπτέα πρώτη ύλη και έχει ως εξής:

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
  2. «Η απορριπτέα πρώτη ύλη στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:
  • ξένα σώματα: θεωρείται ως ξένο σώμα οτιδήποτε δεν είναι καρπός. Περιλαμβάνονται τα φυτικά υπολείμματα (φύλλα, κλαδιά, χόρτα κ.λπ.), τα ανόργανα σώματα (χώμα, χαλίκια, πέτρες κ.λπ.) και τα διάφορα υπολείμματα.
  • πράσινες τομάτες: υγιείς καρποί που δεν έχουν φτάσει σε ωριμότητα, εξωτερικά τελείως πράσινοι. Δεν λαμβάνεται υπόψη το χρώμα στο εσωτερικό του καρπού.»

  2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται σε κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι ποσότητες ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βάρος της πρώτης ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται δειγματοληψία για τον υπολογισμό του ποσοστού κατά βάρος απορριπτέας πρώτης ύλης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης. Η απορριπτέα πρώτη ύλη δεν υπολογίζεται στον καθορισμό των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 925/395126-4-2015 (Β’ 680) υπουργική απόφαση.

4. Η μεταποιητική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη διαλογή της αποδεκτής πρώτης ύλης και την απομάκρυνση της απορριπτέας πρώτης ύλης, ώστε να εξασφαλίσει ένα τελικό προϊόν σύμφωνο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.»

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση για την συνδεδεμένη ενίσχυση στη βιομηχανική τομάτα