Αλλαγές στην κατανομή των βοσκοτόπων φέρνει νέα ΚΥΑ για το έτος ενίσχυσης 2021

Σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των βοσκοτόπων φέρνει ΚΥΑ την οποία υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός και ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας, με την οποία τροποποιείται η απόφαση του 2015. Οι αλλαγές που φέρνει η τροποποιητική ΚΥΑ εφαρμόζονται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021 και μετά.

Πιο αναλυτικά, στους επιλέξιμους κτηνοτρόφους προστίθενται και

  • όσοι κατέχουν ήδη δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκοτόπων (ΠΕ1) για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αναλογία και τις προϋποθέσεις.
  • Οι κτηνοτρόφοι που αιτούνται αντισταθμιστικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Εξισωτικής (Μέτρο 13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, «οι επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων κατανέμονται κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 562/93601/25-04-2019 (Β’ 1641) υπουργικής απόφασης, στις οποίες ψηφιοποιείται η κύρια κτηνοτροφική εγκατάσταση/ή ο στάβλος μετακίνησης του κτηνοτρόφου και ορίζονται στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία 85/145 ως ισχύει, βάσει των αντίστοιχων τεχνικών οδηγιών».
  • Όσοι έχουν έναρξη της ζωικής εκμετάλλευσης έως την 31η Μαΐου του έτους ενίσχυσης.

Όσον αφορά την αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου, θεσπίζονται αλλαγές για τα αιγοπρόβατα. Η αναλογία πλέον έχει ως εξής:  

  • Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.
  • Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ

Μειώνονται δηλαδή οι ΜΜΖ από 0,15 που ήταν σε 0,05, ενώ τίθεται και όριο ηλικίας στο ζώο, ενός έτους και άνω.  

Σημειώνεται ότι με τη ΚΥΑ καταργούνται οι διατάξεις για χοιρομητέρες, κάπρους και ιπποειδή.

Μέση αναλογία κατανομής

Πλέον, η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο, με τρία δεκαδικά, των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας. «Οι ΜΜΖ καθορίζονται βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων». Επίσης, η αναλογία κατανομής βοσκοτόπου ανά Χ.Ε. «υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την διαθέσιμη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε. βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων».

Σχετικά με τη Χωροταξική Ενότητα της Νησιωτικής Ελλάδας (Χ.Ε. 9), δηλαδή πλην Εύβοιας και Κρήτης, καθορίζεται αναλογία κατανομής κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ήταν κατά 20% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας.

Μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι

Με την ΚΥΑ καθορίζεται ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που υποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης το έτος κατανομής, λαμβάνουν βοσκότοπο σύμφωνα με την αναλογία κατανομής της Χ.Ε. έδρας εκμετάλλευσης.

Επίσης δύναται να τους κατανεμηθεί βοσκότοπος σε διαφορετικές Χ.Ε. «Το σύνολο της έκτασης βοσκοτόπου που δικαιούνται οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4 κατά περίπτωση, η οποία αντιστοιχεί στις κατεχόμενες ΜΜΖ. Σε κάθε περίπτωση ως αναλογία κατανομής καθορίζεται εκείνη με το συντελεστή αναλογίας της Χ.Ε. έδρας εκμετάλλευσης» σημειώνεται.

  • Στα «κριτήρια και κανόνες κατανομής βοσκοτόπων» ισχύει πλέον ότι: «Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2015-2019, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους».
  • «Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας».

Υποχρεώσεις

Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων προστίθεται και νέα υποχρέωση:

Αν μετά από τους επιτόπιους ελέγχους το ζωικό κεφάλαιο βρεθεί μειωμένο:

α) Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η κατανομή του επόμενου έτους ανακαλείται.

β) Σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

γ) Σε ποσοστό μικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ της ΚΥΑ