Αλλάζει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα συστήματα ποιότητας

Με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, παρατείνεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Ακολουθεί η τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ:

«Η υπ’ αρ. 5004/7-11-2022 «Εγκύκλιος διαδικασιών υποβολής αιτήσεων πληρωμής και Έναρξη υποβολής αιτήσεων πληρωμής 1ου έτους υλοποίησης των δικαιούχων της υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 3.1.1)», όπως τροποποιημένη ισχύει, τροποποιείται στα κάτωθι σημεία:

1. Το 2ο και το 3ο εδάφιο του Μέρους Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στις 31-3-2023.
Η προθεσμία υποβολής των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής ορίζεται σε 10
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 18-4-2023, ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.»
2 Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 5004/7-11-2022 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5543/1-12-2022 απόφαση και ισχύει.