Άλλη μια χαμένη προγραμματική περίοδος για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Μέχρι τα τέλη του 2025 η έγκρισή τους

Τροποποιείται εκ νέου η διαδικασία εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, καθώς αποφασίστηκε ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα μπορούν να «εκπονούνται, να υποβάλλονται και να εγκρίνονται». Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για την εν λόγω έκταση, χωρίς την ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης. Τα παραπάνω προβλέπονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ, που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Βουλή και έλαβε ΦΕΚ.

Προγραμματική σύμβαση

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του νομοσχεδίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις περιφέρειες της χώρας με προγραμματική σύμβαση, η οποία συνάπτεται με την οικεία περιφέρεια. Οι περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτήσουν τη διακήρυξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης μέσα σε έναν μήνα από την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ αυτών και
του ΥΠΑΑΤ.

ΥΠΑΑΤ

«Σε αντίθετη περίπτωση, την ευθύνη ανάρτησης, καθώς και τη διαδικασία εκπόνησης και σύναψης σύμβασης, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως επισημαίνεται. Σημειώνεται ότι, με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δύναται να ανατίθεται στο ΥΠΑΑΤ υπό προϋποθέσεις:

✱ Η εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, εν όλω ή εν μέρει.

✱ Η σύναψη και λύση των σχετικών συμβάσεων εκπόνησής τους.

✱ Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωσή τους.

Προθεσμία

Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την προθεσμία αυτή, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης για την εν λόγω έκταση, χωρίς την ύπαρξη και την εφαρμογή εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης.