Άμεσες Ενισχύσεις: Τι αλλάζει για “Ενεργούς Αγρότες” και “Εθνικό Απόθεμα”

Τροποποιητική εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι αλλαγές στις άμεσες ενισχύσεις για αιτήσεις που αφορούν στο έτος 2023, για Ενεργούς Αγρότες και Εθνικό Απόθεμα, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα στην 2η τροποποιητική εγκύκλιο του Οργανισμού προβλέπεται ότι μόνο οι Ενεργοί Αγρότες δικαιούνται να λάβουν άμεσες ενισχύσεις. 

«Ενεργός Αγρότης»

1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.
2. Ενεργός γεωργός είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και που πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το οικονομικό έτος των αιτήσεων 2022.

β. Γεωργοί, οι οποίοι/-ες έλαβαν για το οικονομικό έτος αιτήσεων 2022 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ και αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2022.

γ. Γεωργοί, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές
δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2022 είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως της λήψης ή μη άμεσων ενισχύσεων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2022).

δ. Δεν θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 € και
διευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ,
ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηματομεσιτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Παρ’ όλα αυτά
θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που διευθύνουν τους παραπάνω τύπους
επιχειρήσεων, εφόσον οι γεωργικές δραστηριότητες τους αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του
κύκλου εργασιών της εταιρείας.

«Εθνικό Απόθεμα» 

Αφορά στον νεοεισερχόμενο αγρότη και τροποποιείται ως εξής:

• Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της
νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ή το 2020 ή το 2021 ή το 2022 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός
διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το2018 ή το 2019, ή το 2020, ή το 2021 ή το 2022 το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ