Ανάκαμψη, ενέργεια, κλίμα και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ για το 2023

Προγραμματίζονται έλεγχοι για μεταφορά ζώων, αναδιάρθρωση αμπελώνων, βιολογική γεωργία και ΚΑΠ

Κατάλογο 82 θεμάτων που σχετίζονται με τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ΕΕ περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το έτος 2023 (και μέρους του έτους 2024). «Οι ελεγκτές θα συνεχίσουν να ελέγχουν κατά πόσον η ΕΕ αξιοποιεί σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τους ελέγχους, οι 12 καλύπτουν τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη μετά την πανδημία «Next Generation EU» (NGEU), ύψους 800 δισ. ευρώ, εστιάζοντας κυρίως στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπό τον τίτλο «Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι», το πρόγραμμα εργασίας αριθμεί 21 ελέγχους που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή ασφάλεια, τη ρύπανση, τη μεταφορά ζώων και τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Το ΕΕΣ θα εξετάσει επίσης την εξωτερική δράση της ΕΕ και βασικά ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές, οι ελεγκτές θα εξετάσουν συγκεκριμένα την τραπεζική εποπτεία της ΕΕ, τον φορολογικό ανταγωνισμό στην ΕΕ και τις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Επίσης, θα καλυφθούν και πολλά άλλα συναφή θέματα, από τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και το κράτος δικαίου, μέχρι την οδική ασφάλεια και την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, τρεις έλεγχοι θα έχουν ως αντικείμενο την καταπολέμηση της απάτης: η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων, η στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης και τα μέτρα της για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ επί των εισαγωγών.

Αγροδιατροφή

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 το ΕΕΣ θα εξετάσει επιπλέον την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων στην ΚΑΠ και τις ενισχύσεις συνοχής, αλλά και θα διαπιστώσει εάν το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των αμπελουργών. Το 2024, θα ερευνηθεί εάν ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών-μελών συνάδουν με την Πράσινη Συμφωνία και θα αξιολογηθεί η στήριξη της ΕΕ όσον αφορά τη συμβολή της βιολογικής γεωργίας στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ θα αξιολογηθεί και η αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για την επισήμανση των προϊόντων διατροφής.