Αυτό το άρθρο είναι 13 μηνών

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Δράμας για απόρριψη κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικές περιοχές

15/06/2023
6' διάβασμα
anakoinosi-tis-daok-dramas-gia-aporripsi-kenon-syskevasion-georgikon-farmakon-se-agrotikes-perioches-226660

Η ΔΑΟΚ Δράμας ενημερώνει ότι στελέχη της εντοπίζουν την παρουσία απορριφθέντων κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε αρδευτικά κανάλια, δίπλα σε αγρούς, ή σε σημεία υδροληψίας για το γέμισμα των ψεκαστικών μηχανημάτων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά ακόμη και σε οργανωμένα σημεία υδροληψιών, παρά την εκεί παρουσία κάδων απορριμάτων.

Παρατηρείται δε και το φαινόμενο καύσης των συσκευασιών σε διάφορα σημεία πλησίον τού αρδευτικού δικτύου. Τα παραπάνω συνιστούν έκνομη, ασυνείδητη συμπεριφορά αδιαφορίας από μερίδα χρηστών γεωργικών φαρμάκων.

«Υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τού Έργου Ελέγχου Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων (θ σχετικό) που αφορούσε στην περίοδο 2010-2012 και ειδικότερα στο τμήμα που αφορά στη Λεκάνη Απορροής Αγγίτη – Δράμας, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι:

Α) Στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας ανιχνεύθηκε ένα ευρύ
φάσμα γεωργικών φαρμάκων.

Β) Οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών ήταν σημαντικά υψηλότερες την περίοδο Μαίου – Ioυνίου. Η περίοδος αυτή ακολουθεί την ανοιξιάτικη εφαρμογή των περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων.

Γ) Κατά τη διερεύνηση της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας διαπιστώθηκαν σημειακές πηγές ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα μόνο από θέσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων.

Είναι σαφές ότι η πρακτική της ανεξέλεγκτης απόρριψης των συσκευασιών στο περιβάλλον επιβαρύνει τη σημειακή χημική ρύπανση που παρατηρείται στις θέσεις υδροληψίας των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Απαγορεύεται η απόρριψη των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον, απαγορεύεται η καύση των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, δυνάμει της νομοθεσίας των γεωργικών φαρμάκων (Ν. 4036/2012, όπως ισχύει), της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ισχύουσας πυροσβεστικής διάταξης.

Η πρακτικές αυτές είναι αξιόποινες δυνάμει τού Νόμου 4036/2012 (στ σχετικό). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθ. 45, παρ. 3, «Σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».

Στις ετικέτες όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο σημείο των Οδηγιών Χρήσης περιέχεται η εξής διάταξη, που προκύπτει από τις αντίστοιχες εγκρίσεις κυκλοφορίας των σκευασμάτων: «Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας».

Συνεπώς, η απόρριψη και η καύση των άδειων συσκευασιών στο περιβάλλον συνιστά μη ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθ. 45, παρ. 3.

Με βάση τα παραπάνω:

– Παρακαλούμε τους Δήμους της Π.Ε. Δράμας, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας (α, β και γ σχετικά) να μεριμνήσουν (α) για την άμεση απομάκρυνση των πεταμένων κενών συσκευασιών, (β) την αποκατάσταση των σημείων υδροληψίας σε χώρους δικής τους ευθύνης και (γ) την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στα σημεία αυτά.

– Παρακαλούμε τους Τ.Ο.Ε.Β. της Π.Ε. Δράμας να μεριμνήσουν, ομοίως, (α) για την απορρύπανση και αποκατάσταση των αντίστοιχων σημείων που βρίσκονται στο αρδευτικό δίκτυο, (β) να ελέγχουν την ρύπανση τού αρδευτικού δικτύου από πεταμένες συσκευασίες γ. φαρμάκων δυνάμει των (δ και ε) παραπάνω σχετικών και (γ) να τοποθετήσουν ειδικές πινακίδες στα σημεία αυτά.

Σύμφωνα με το άρθ. 29 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα γεωργικά φάρμακα (β σχετικό) στην προκειμένη περίπτωση προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

Α) Το πλύσιμο των αποβλήτων συσκευασιών από τον επαγγελματία χρήστη, αμέσως μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση και άδειασμα των απόνερων πλυσίματος εντός του ψεκαστικού βυτίου)

Β) Η οργάνωση διακριτής συλλογής έναντι των λοιπών αποβλήτων συσκευασίας, σε κάδους συλλογής, οι οποίοι να βρίσκονται κατά το μέτρο του δυνατού πλησιέστερα στα σημεία χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και του αδειάσματος του περιεχομένου τους και

Η περαιτέρω συλλογή και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους με σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Παρακαλούμε να τοποθετήσετε κάδους σε όλα τα σημεία υδροληψίας των περιοχών ευθύνης σας (Δήμοι και ΤΟΕΒ) και να αναρτήσετε ευανάγνωστες πινακίδες με περιεχόμενο σχετικό με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, σημείο (Α) τού άρθ. 29 της παραπάνω (β) σχετικής ΚΥΑ (δηλαδή την υποχρεωτική απόπλυση των σκευασμάτων από τους χρήστες και την απόρριψή τους στους κάδους).

– Παρακαλούμε τα Δασαρχεία Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου, για τη συνδρομή τους στην καταστολή της εν λόγω αξιόποινης πρακτικής, δυνάμει των αρμοδιοτήτων της Αγροφυλακής (ζ και η σχετικά).

– Οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων της Π.Ε. Δράμας, στα πλαίσια των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους που απορρέουν δυνάμει του Ν. 4036/2012, έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν τους καλλιεργητές-συνεργάτες τους με κάθε πρόσφορο τρόπο για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με το άρθ. 35, παρ. δ), οι υπεύθυνοι επιστήμονες «… είναι υπεύθυνοι … να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων … την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας …».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.»

ΓΡΑΦΕΙ: