Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι για τα συστήματα ποιότητας

Ένταξη στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του ΠΑΑ2014-2020 για 6.390 πράξεις (δικαιούχους) με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 6.522.700,81 €, ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με απόφασή η οποία δημοσιεύθηκε στη διαύγεια. 

Πιο αναλυτικά στην απόφαση αναφέρονται: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η συνολική δημόσια δαπάνη των παραπάνω πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (6.522.700,81 €). Τίτλος Έργου στο ΠΔΕ: «Υπομέτρο 3.1 – Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας – 1η Πρόσκληση».

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν τις πράξεις σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες μειώσεις-κυρώσεις.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ1. Διάρκεια στήριξης
1.1. Η στήριξη του υπομέτρου παρέχεται για ετήσιες περιόδους (έτη υλοποίησης). Το πρώτο έτος υλοποίησης ξεκινά την 9-11-2020, και λήγει την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός ημερολογιακού έτους από αυτήν. Κάθε επόμενο έτος υλοποίησης ξεκινά και λήγει στις ίδιες ημερομηνίες των επόμενων ετών. Ειδικά για το 1ο έτος υλοποίησης, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου
3.1 είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης του δικαιούχου και σε καμία περίπτωση προγενέστερη αυτής.
1.2. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα (1) έτος υλοποίησης και η μέγιστη διάρκεια στήριξης είναι πενταετής, δηλ. για πέντε έτη υλοποίησης του υπομέτρου ή έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης, εάν αυτή προηγείται χρονικά. Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας και το εγκεκριμένο είδος πιστοποίησης για κάθε εντασσόμενη πράξη αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση και τον Πίνακα με τους δικαιούχους