Αναλύσεις και προώθηση μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης: Προδημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις των δράσεων

Στην προδημοσίευση των προσκλήσεων για τις δράσεις «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» και «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.

Προώθηση

Σχετικά με την δράση «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», τα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης, καθορίζονται σε 200.000 ευρώ ανά προγραμματικό έτος, εκ των οποίων 50% προέρχονται από πόρους της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

Επιλέξιμες δραστηριότητες

 α) Συμμετοχή σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

β) Συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. γ) Επιμέλεια και δημιουργία έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

δ) Ραδιοφωνικής, τηλεοπτική ή/και διαδικτυακή προβολής, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. ε) Διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων ή/και συνεδρίων μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.

Αναλύσεις

Για την δράση «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, με την υπ’ αριθ. 364/217153/07-07-2023 απόφαση του ΥπΑΑΤ καθορίστηκαν το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης: Τα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά όρια της συνολικής δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πίνακα εκροών της Παρέμβασης Π2-55.4 του εγκεκριμένου Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 – 2027, καθορίζονται 300.000 ευρώ ανά προγραμματικό έτος, εκ των οποίων 50% προέρχονται από πόρους της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο του διενεργούμενου από τα ίδια ελέγχου.
  • Για την προγραμματική περίοδο 2023, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023.
  • Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών ανά δικαιούχο καθορίζεται το ποσό των 30.000 ευρώ σε κάθε προγραμματικό έτος.
  • Καθορίζεται κλίμακα του ποσοστού επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι του 50% του ακαθάριστου εισοδήματος του δικαιούχου σε κάθε οικονομικό έτος.
  • Οι δικαιούχοι που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα μία από τις παραπάνω λαμβάνουν το 50% του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τις δύο προδημοσιεύσεις: