Σε αναμονή για την πρόσκληση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Ακόμα αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την εμβληματική Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική, καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Υπενθυμίζεται ότι η προδημοσίευση της δράσης είχε γίνει αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2022 και πριν από λίγο καιρό επικαροποιήθηκε. Πλέον, στην προδημοσίευση περιλαμβάνονται αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τους δικαιούχους της δράσης ανά παρέμβαση, το καθεστώς ενίσχυσης, την αξιολόγηση προτάσεων κ.ά.

Η δράση απευθύνεται σε:

✱ Επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

✱ Ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί.

Παρεμβάσεις

Τι χρηματοδοτείται:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση 1 απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η Παρέμβαση 2 αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων-φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων-φορέων, οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση 3 είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

 

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000 ευρώ.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000 ευρώ

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.