Αναπτυξιακός Νόμος: Ενίσχυση Καινοτομίας και Συνεργειών με 200 εκατ. ευρώ

fyto-se-kormo-dentrou
  • Σήμερα η έναρξη της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων επιχειρηματικών συστάδων (cluster)
  • Απαραίτητη η βεβαίωσης καινοτομίας για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ»

Στην ενεργοποίηση δύο νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ ευρώ, προχωράει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέσω των νέων προγραμμάτων, που αφορούν την Καινοτομία και τις Συνέργειες, μπορούν να επωφεληθούν ανάλογα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών που συμμετέχουν σε cluster.

Συνέργειες και Δικτυώσεις

Η πρώτη προκήρυξη ανοίγει σήμερα 29 Οκτωβρίου και αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις», με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα. Με το πρόγραμμα επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, η δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων γνώσης και άλλων θεσμών κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικών συστάδων (cluster). Πρόκειται για δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, και αφορά είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, αλλά και της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Καινοτομία ΜμΕ

Θα ακολουθήσει, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή ακόμη η ημερομηνία προκήρυξης, η ενεργοποίηση του καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Βεβαίωση Καινοτομίας

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν λάβει βεβαίωση καινοτομίας, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δηλαδή βεβαίωση ότι το επενδυτικό τους σχέδιο είναι καινοτόμο.

Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής εξετάζεται η πλήρωση, στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, μιας εκ των παρακάτω τριών περιπτώσεων:

*Η επιχείρηση έχει επιτυχώς υλοποιήσει χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο δράσεων ΕΣΠΑ ή άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα HORIZON 2020, EUROSTARS, FP7, Joint Technology Initiatives (JTIs/JUs), Joint Programming Initiatives, AAL, PRIMA, INTERREG, URBACT ή στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου (ΕΟΧ) κατά τα τρία τελευταία χρόνια. Το έργο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.

*Η επιχείρηση διαθέτει τίτλο προστασίας με ισχύ στην Ελλάδα που έχει εκδοθεί στο όνομά της ή εκ μεταβιβάσεως ή τίτλο του οποίου κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, όπως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (εξαιρουμένου του πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας), δίπλωμα τροποποίησης για εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης (που προστατεύεται ήδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας), πιστοποιητικό καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, πιστοποιητικό καταχώρισης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, πνευματικά δικαιώματα επί λογισμικού.

*Στις περιπτώσεις που τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια δεν ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, ο καινοτομικός χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου αξιολογείται με βάση 6 κριτήρια:

  1. Τον βαθμό καινοτομίας/τεχνολογικής διαφοροποίησης του προς ανάπτυξη προϊόντος, παραγωγικής διαδικασίας ή υπηρεσίας.
  2. Την τυχόν αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
  3. Εάν η επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί κατά τα 2 τελευταία έτη μέσω του θεσμού του venture capital (κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών) ή από κάποιο επιχειρηματικό άγγελο (business angel).
  4. Εάν η επιχείρηση έχει λάβει κατά τους τελευταίους 24 μήνες βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή βραβείο καινοτομίας.
  5. Τον βαθμό αξιοποίησης από την επιχείρηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον τομέα του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου.
  6. Εάν η επιχείρηση έχει δημοσιεύσει κατά τους τελευταίους 24 μήνες σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με κριτές άρθρο ή εργασία το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με αυτό του επενδυτικού σχεδίου.

Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 6, προκειμένου να εκδώσει η ΓΓΕΤ την βεβαίωση. στην οποία επιπρόσθετα θα ορίζεται εάν η καινοτομία αφορά προϊόν, παραγωγική διαδικασία ή υπηρεσία.