Αυτό το άρθρο είναι 11 μηνών

Αναπτυξιακός νόμος: Τι αλλαγές έφερε η νέα ΚΥΑ για τις δαπάνες εξοπλισμού και εγκαταστάσεων άρδευσης

Νέα ΚΥΑ δίνει λεπτομέρειες για υφιστάμενες και νέες μονάδες στον αγροτικό τομέα
25.07.2023
7' διάβασμα
anaptyxiakos-nomos-ti-allages-efere-i-nea-kya-gia-tis-dapanes-exoplismou-kai-egkatastaseon-ardefsis-297738

Λεπτομέρειες για τις νέες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), να ενισχυθούν για δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, στο πλαίσιο των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 δίνει η νέα ΚΥΑ.

Υφιστάμενες μονάδες

Σε υφιστάμενες μονάδες, πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

gaia-sense

Α. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα, ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται:

✱ Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά τη χρήση του έργου και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, καθώς και ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση.

✱ Η επένδυση θα πρέπει να επιτυγχάνει ελάχιστη δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον μεταξύ 5% και 25% σύμφωνα με τις τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης εγκατάστασης ή υποδομής, όπως θα τεκμηριώνεται με σχετική μελέτη που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Β. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ή ως καλής (που έχει διαπιστωθεί ότι θα απολέσει τον χαρακτηρισμό λόγω κλιματικής αλλαγής) ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται όσα ισχύουν παραπάνω.

Επιπλέον, η επένδυση, μετά την υλοποίησή της, πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που είχε καθοριστεί με τη σχετική μελέτη που περιελήφθη στην αίτηση υπαγωγής. Στη συνολική χρήση ύδατος από τη γεωργική εκμετάλλευση, πρέπει να περιλαμβάνεται το νερό που πωλείται από αυτήν.

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαπίστωση της πραγματικής μείωσης της χρήσης νερού από τα όργανα ελέγχου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του ν. 4887/2022, θα πρέπει να γίνεται βάσει των ήδη πραγματοποιηθεισών καταναλώσεων ύδατος τουλάχιστον ενός μηνός, μιας καλλιεργητικής περιόδου. Αυτή η απαίτηση ελέγχου καθορίζεται επιπροσθέτως των απαιτήσεων ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του ν. 4887/2022.

Γ. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων υδάτων εκτός της μονάδας, οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού), οι επενδύσεις αυτές είναι επιλέξιμες.

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά τη χρήση του έργου και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, καθώς και ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση. Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης ανακυκλωμένων υδάτων πρέπει να ελέγχεται η συμμόρφωση αυτών με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Νέες μονάδες

Δ. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέων μονάδων:

✱ Σε αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών δημόσιων φορέων, ισχύουν οι περιπτώσεις Α και Β. Στις περιπτώσεις αυτές, ως αρχική κατανάλωση για τον υπολογισμό της ελάχιστης δυνητικής εξοικονόμησης νερού που θα προκύψει από την επένδυση και περιλαμβάνεται στη σχετική μελέτη που τίθεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, νοείται εκείνη που αφορά τις προηγούμενες χρήσεις του αγροτεμαχίου εγκατάστασης της νέας μονάδας.

✱ Σε μη αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών δημόσιων φορέων:

• Όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά τη χρήση του έργου και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ και αγορά υδρομετρητή.

Για τον υπολογισμό της δυνητικής εξοικονόμησης του αρδευτικού ύδατος μπορεί να ληφθεί υπόψη η υπ’ αρ. 165/20277/6-2-2018 απόφαση του ΥΠΑΑΤ «Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης», σύμφωνα με το ΠΑΑ 2014-2020 (Β’ 863, ΑΔΑ: 7ΑΒΓ4653ΠΓΒΨΩ), όπως ισχύει.

Στα 600.000 ευρώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης

Αυξημένο κατά 100.000 ευρώ είναι πλέον το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και ανά επιχείρηση που μπορεί να υπαχθεί στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Νέα ΚΥΑ που υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη ΚΥΑ του 2022 για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022.

Ειδικότερα, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβεί τα 600.000 ευρώ (από 500.000 ευρώ) ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση.