Αναπτυξιακός νόμος: Τι ισχύει για την υπαγωγή στο Καθεστώς μιας μονάδας εκτροφής πουλερικών

Τι προβλέπεται για την αύξηση της παραγωγής

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που άπτονται του Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου, όσον αφορά τις πτηνοτροφικές μονάδες, δίνει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο, αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής επέκτασης μονάδας συμβατικής εκτροφής πουλερικών (κοτόπουλα) η οποία παραλαμβάνει νεοσσούς και εάν μετά την ολοκλήρωση θα διατίθενται έτοιμα για σφαγή τα κοτόπουλα στον αρχικό προμηθευτή των νεοσσών.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα που τίθεται είναι: «Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ 92195/27-09-2022 (Β’ 5052), μπορεί να υπαχθεί επέκταση μονάδας συμβατικής εκτροφής πουλερικών (κοτόπουλα), η οποία παραλαμβάνει νεοσσούς και, αφού ολοκληρωθεί η εκτροφή, διαθέτει έτοιμα για σφαγή τα κοτόπουλα στον αρχικό προμηθευτή των νεοσσών;

Θα πρέπει να μην αυξήσει την παραγωγή περισσότερο από 20% από τη μέση διακίνηση της πενταετίας και να έχει συμβόλαιο πενταετίας με τον προμηθευτή του;

Η ίδια επιχείρηση, εξαιτίας περιορισμού στον διαθέσιμο χώρο της υφιστάμενης μονάδας, θα μπορούσε να ιδρύσει σε παραπλήσιο οικόπεδο (όχι όμορο) νέα μονάδα; Ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί του 20% και της πενταετίας;».

Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων

Όπως εξηγεί η Γενική Γραμματεία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 92195/27-09-2022 (Β’ 4139), που αφορά επενδυτικά σχέδια των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), όπου το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ, στον τομέα ζωικής παραγωγής υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, υπό περιορισμούς και όρους.

Στην υποπερίπτωση «Πτηνοτροφικές μονάδες» υπάγονται επενδυτικά σχέδια για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

i) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση).

ii) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αβγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση).

iii) Συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αβγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων.

iv) Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αβγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Παραγωγή

«Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και πάχυνσης και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και, μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%», επισημαίνεται.

Υπογραμμίζεται, επιπλέον, πως αν ο φορέας της επένδυσης είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον πέντε ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

«Σύμφωνα με τα παραπάνω, για συμβατικές εκτροφές πουλερικών για παραγωγή αβγών ή κρέατος, υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν μόνο τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων» εξηγεί η ΓΓ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση νέων μονάδων ή την επέκταση υφιστάμενων μονάδων.