«Ανωτέρα βία» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οζώδης δερματίτιδα

Δε χάνουν τα δικαιώματα που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι που θανατώνουν τα κοπάδια τους λόγω κρούσματος οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε., ο Οργανισμός σε έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρός του, Αντώνης Μωϋσίδης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών συγκαταλέγεται στα νοσήματα που δύναται να αναγνωριστούν ως ανωτέρα βία».

Αναλυτικά η απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«ΘΕΜΑ: «Καραντίνα ζώων και ο κίνδυνος μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων»

Σχετικά με το υπ’αριθμ. 83955/31.0.5.2016 έγγραφο και καθόσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την τιαρ. 2, άρθρο 2, του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως «ανώτερα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις» δύνανται να θεωρηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) θάνατος του δικαιούχου•

β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία-

γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση-

δ) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων

ε) επιζωοτία ή νόσος των φυτών, που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου.

στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης 

ζ) οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά την νομολογία των εθνικών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) μπορεί να θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

Επιπλέον βάση της παρ. 1 και 2, άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640^014 της Επιτροπής, εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά σε πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, ενός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.

Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης έχει ειδοποιηθεί για την πρόθεση των αρμοδίων υπηρεσιών να πραγματοποιήσουν επιτόπιο έλεγχο και ο εν λόγω έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες για τις οποίες έχει ενημερωθεί ο παραγωγός δεν γίνεται δεκτή αναγνώριση ανωτέρας βίας, εάν δεν έχει προηγηθεί γνωστοποίηση των λόγων που επικαλείται ο παραγωγός πριν τον επιτόπιο ή κατά τη διάρκεια αυτού, εφόσον τηρείται η προθεσμία που αναφέρεται ανωτέρω.

Η οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών συνκαταλένεται στα νοσήυατα που δύναται να αναννωοιστούν ως ανωτέοα βία.

Επισημαίνεται, ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) επικαιροποιείται με τα στοιχεία των ζωικών εκμεταλλεύσεων μέσω αρχείου που παραλαμβάνεται από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (Κ.Β.Δ.). Κατά την υποβολή της ΕΑΕ 16 , οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν ως ανωτέρα βία τα ζώα (ενώτια) που έχουν θανατωθεί και έχουν καταχώρηση στην Κ.Β.Δ. με αιτιολογία διαγραφής :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ (ΥΘ) ή ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΦΑΓΗ (ΥΣ) ή ΠΡΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΦΑΓΗ (ΕΣ), από 15/05/2015 και πριν την ημερομηνίας πρωτόκολλου της ΕΑΕ 16. Τα συνκεκριυένα βοοειδή δύναται να αναννωοιστούν ως ανωτέρα Βία νια την ενεονοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.»