Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9

Μέχρι τις 10 Μαΐου 2021 θα είναι δυνατή η υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ της αίτησης πληρωμής για τη β’ και γ’ δόση από τους δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Σημειώνεται ότι κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως τεχνική έκθεση, βεβαίωση ορκωτού λογιστή, αναλυτική κατάσταση παραστατικών πώλησης κ.ά., τα οποία και θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε δόση ξεχωριστά σε διαφορετικό φάκελο.

Ωστόσο, στο Πληροφοριακό Σύστημα επισυνάπτονται μόνο:

Οι τεχνικές εκθέσεις.

Οι βεβαιώσεις ορκωτών λογιστών.

Όσον αφορά την αναλυτική κατάσταση ανά έτος, στην οποία αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης, υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών, προσκομίζεται μόνο στον φυσικό φάκελο της αίτησης πληρωμής.

Επιπλέον, κάθε αίτηση πληρωμής πρέπει να συνοδεύεται από τα πρακτικά εγγραφής και διαγραφής μελών για το έτος που αφορά το αίτημα πληρωμής.

Σε περίπτωση που δικαιούχος κάνει αίτηση μόνο για τη β’ δόση πληρωμής, η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ επισημαίνει πως θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης πληρωμής της γ’ δόσης.

Κεντρική φωτογραφία: www.eyforigi.gr