Από 18 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια η απόφαση του ΥΠΑΑΤ για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης των παραγωγών στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».

Στην απόφαση αναφέρονται επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων των προβλεπόμενων μέτρων, τη διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους και η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων του προγράμματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο: «Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους, ΕΔΩ 

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,
β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του
Προγράμματος.
Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές
τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Μέτρα:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα :

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:
i. εκρίζωση
ii. προετοιμασία εδάφους
iii. αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 τουκανονισμού
(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:
i. προετοιμασία εδάφους
ii. φύτευση

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:
i. υποστύλωση
ii. κατασκευή αναβαθμίδων

Μορφές οικονομικής στήριξης:

Η στήριξη για το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:

4.1 Συμβολή στο κόστος των μέτρων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

4.2 Αποζημίωση των δικαιούχων του Προγράμματος για την απώλεια εισοδήματος την οποία
έχουν υποστεί λόγω εφαρμογής των μέτρων α)i και γ) της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου.

5. Μη επιλέξιμες δαπάνες:

Οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες ενέργειες δεν είναι επιλέξιμες:

α) την καθημερινή διαχείριση αμπελώνα
β) την προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι
γ) την κατασκευή ανεμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο
δ) τις ιδιωτικές οδούς και τα αναβατόρια
ε) την αγορά αγροτικών οχημάτων»

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου τoυ ΥΠΑΑΤ: «Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «η οικονομική ενίσχυση για την εφαρμογή συνολικά των μέτρων εκρίζωσης – αναφύτευσης, φύτευσης αμπελώνων και βελτίωσης ορισμένων  τεχνικών διαχείρισης  ανέρχεται σε 1.845 €, σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υποστήριξης:

Α. Τηλεφωνικά στους παρακάτω αριθμούς:

  • 1540από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-17:00.
  • 210 2124000

Β. Μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Γ.  Μέσω της  Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση και το ύψος ενίσχυσης