Από 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις ενίσχυσης για αντιχαλαζική-αντιβρόχινη προστασία

Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-20, ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως:

 • η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό,
 • η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,
 • η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή,
 • η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή,
 • η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι,
 • η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή
 • η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και
 • γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών κα.

Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 100.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται έως το 1 εκατ. ευρώ.

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με την 2η πρόσκληση, η οποία δημοσιεύτηκε, δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχος μπορεί να κριθεί εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει το 61ο,
 • έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020
 • είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και
 • έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών) πρέπει επιπλέον, μεταξύ άλλων, να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας της γεωργικής τους εκμετάλλευσης υλοποιούν δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, να υποβάλλουν την αίτηση πληρωμής προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δαπανών της εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας και να τους καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη (ενίσχυση) κα.

Εύλογο κόστος υλοποίησης δαπανών

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης. Ως εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων νοείται η δαπάνη που πραγματικά καταβάλλεται από τον δικαιούχο και η οποία είναι αντίστοιχη της εμπορικής αξίας της επένδυσης. Δαπάνες που υπερβαίνουν το εύλογο κόστος προσαρμόζονται σ’ αυτό από τα εμπλεκόμενα στις διαδικασίες όργανα.

Στην πρόσκληση προσδιορίζεται η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ορισμένων επενδυτικών δαπανών (αγορά υλικών και κόστος εγκατάστασης).

Για παράδειγμα,

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής προστασίας για

 • τις δενδρώδεις (πυρηνόκαρπα – μηλοειδή) <7 στρεμ. καθορίζεται στα 2050 ευρώ/στρεμ.
 • τις δενδρώδεις (πυρηνόκαρπα – μηλοειδή) >7 στρεμ. στα 1850 ευρώ/στρεμ.

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας για

Αμπέλια με υποστύλωση 3 m καθορίζεται στα 3100 ευρώ/στρεμ.

Κεράσια καθορίζεται στα 3950 ευρώ/στρεμ.

Αναλυτικά, η 2η πρόσκληση με τους πίνακες για το εύλογο κόστος υλοποίησης επενδύσεων, και την ανώταη επιλέξιμη δαπάνη εγκαταστάσεων αντιπαγετικής προστασίας εδώ