Από 8 Νοεμβρίου οι αιτήσεις πληρωμής για τα συστήματα ποιότητας του ΠΑΑ

Ξεκινά στις στις 8-11-2022 η  υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης (9/11/2020-8/11/2021) του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» (Δράση 3.1.1) του ΠΑΑ 2014- 2022 ξεκινά στο υποσύστημα Αιτήσεων πληρωμής (ελέγχου) του ΠΣΚΕ. Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στις 30-12-2022.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής ορίζεται σε 10
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 16-1-2023 ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Η υποβολή των φακέλων πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των
οικείων Περιφερειών ή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (εφεξής «ΔΑΟΚ»), οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και την έγκριση των πληρωμών του υπομέτρου 3.1, βάσει των άρθρων 19 παρ. 3 και 20, παρ. 1 της ΥΑ 8187/11-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 4721) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”, στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και των άρθρων 1 και 2 της ΚΥΑ 673/360224/24-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5934) «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων».

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την Εγκύκλιο