Από σήμερα Δευτέρα 30/10 οι αιτήσεις για τις Αυτόχθονες φυλές

Από 30/10/2023 έως και 08/11/2023 και ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) πραγματοποιείται, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (σπάνιες φυλές), του ΠΑΑ .

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ (Κωδικός Πρόσκλησης: 10.1.09 – Παράταση).

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα:

  • τη φυλή του ζώου
  • τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων)
  • την ηλικία του ζώου
  • το φύλο του ζώου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • την περιοχή παρέμβασης
  • τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
  • στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου: αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), Ταχυδρομική Δ/νση.
  • άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης , κατά την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα από το ΠΣ υποστήριξης της Δράσης με τα αντίστοιχα δεδομένα του ενεργού Τεχνικού δελτίου για το έτος 2022, και δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τους.

Η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κριτήρια ένταξης δικαιούχου

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου
α. Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι:
1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3,
2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3,
3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου α, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.
γ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020,εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της αριθμ.401/48520/29-03-2018 απόφασης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ