Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πρόσκλησης για τα συστήματα ποιότητας

Την έκδοση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2 υπ’ αρ. 5660/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Στον Πίνακα που επισυνάπτεται παρακάτω παρουσιάζονται (i) οι παραδεκτές και (ii) οι μη παραδεκτές αιτήσεις ανά ΔΑΟΚ και Κωδικό Έργου (σε αύξουσα σειρά). Λόγω της μη ύπαρξης επιλαχόντων τα αποτελέσματα παρατίθενται ανά ΔΑΟΚ και όχι σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Ειδικότερα:

i. ο Πίνακας παραδεκτών αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει τις αιτήσεις που πληρούν τις
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη των 30 βαθμών) (121σελ.)
ii. ο Πίνακα μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει αιτήσεις που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή την ελάχιστη βαθμολογία.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, όπως καθορίζεται και στο άρθρο 15 της υπ’ αρ. 8187/11-12-2019 ΥΑ, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της σχετικής απόφασης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ανωτέρω δικαίωμα προσφυγής ασκείται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα, από την επομένη της δημοσιοποίησης του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, δηλ. έως 24-8-2021

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση του ΥΠΑΑΤ και τον Πίνακα με τα προσωρινά αποτελέσματα