Αρχές του 2024 βλέπουν οι Αναπτυξιακές τις πρώτες προσκλήσεις για το νέο LEADER

Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των φακέλων της β’ φάσης - «Όχι σε έργα βιτρίνας», προειδοποιεί ο Παπαγιαννίδης

Λίγο πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Φακέλων Β που υπέβαλαν οι 50 Αναπτυξιακές Εταιρείες, στο πλαίσιο του νέου LEADER 2023-2027. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η όλη διαδικασία για την τελική επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης δεν αποκλείεται να φτάσει έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, με τις πρώτες προσκλήσεις από την πλευρά των Αναπτυξιακών να προκηρύσσονται από τις αρχές του 2024.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Ειδικότερα, και στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αυτήν τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των Φακέλων Β που κατέθεσαν οι ΟΤΔ σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης των Φακέλων τους κατά την πρώτη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως εξάλλου ορίζει και η Υπουργική Απόφαση, τα αποτελέσματα της εξέτασης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Φακέλου Β θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους φορείς μαζί με τα αποτελέσματα βαθμολόγησης. Στη συνέχεια, οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα προβούν στη βαθμολόγηση της πρότασης στο σύνολό της (δηλαδή Φάκελος Α και Φάκελος Β) βάσει και των κριτηρίων βαθμολόγησης. Εν συνεχεία, οι Επιτροπές θα συντάξουν πρακτικό και θα ενημερώσουν την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ σχετικά με τα αποτελέσματά της.

Από την πλευρά της, η ΕΥΔ, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλείται να εκδώσει διοικητική πράξη για την κατ’ αρχήν έγκριση του τοπικού προγράμματος της κάθε ΟΤΔ ή την απόρριψη αυτού (συμπεριλαμβανομένων των λόγων απόρριψης) και να την κοινοποιήσει σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι φορείς θα έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφυγών επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της υποβαλλόμενης πρότασης.

Τελική επιλογή

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει διοικητική πράξη για την οριστική έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και το ύψος των σχετικών πιστώσεων. Στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαφέρει από τον προτεινόμενο, όπως αυτός υποβλήθηκε με τον φάκελο υποψηφιότητας, οι εγκεκριμένες ΟΤΔ τροποποιούν με αναλογικό τρόπο τα επιμέρους σημεία αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική δημόσια δαπάνη του κάθε τοπικού προγράμματος είναι συνάρτηση:

✱ Του τοπικού πληθυσμού της προτεινόμενης περιοχής,

✱ της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής,

✱ της βαθμολογίας που θα λάβει η υποβαλλόμενη πρόταση και

✱ της ρεαλιστικότητας της υποβαλλόμενης στρατηγικής.

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν και το κονδύλι που θα διαχειριστούν οι ΟΤΔ είναι συνολικού ύψους 236.147.059 ευρώ, χωρίς τις υπερδεσμεύσεις, και είναι διαφορετικές.

Όπως εξηγεί ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, «οι νέες δράσεις θα διαφέρουν τόσο ως προς το ποσό επιδότησης, που σε περιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την περασμένη περίοδο, όσο και από την επιλεξιµότητα των επενδύσεων», και υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

✱ Για πρώτη φορά στους φακέλους αγροτών κάτω των 40 ετών θα προσφερθεί ενίσχυση 80% για τις κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης γεωργικού προϊόντος, μεταποίησης µε τελικό προϊόν µη γεωργικό και στη δασοκομία.

✱ Οι ιδρύσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση διανυκτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία κ.λπ.) θα είναι επιλέξιμες ξανά μόνο στις ορεινές περιοχές, όπως σε παλαιότερες περιόδους.

✱ Οι επενδύσεις σε μεταποίηση θα είναι επιλέξιμες μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών.

✱ Αναμένεται να ενεργοποιηθεί νέα δράση ιδιωτικής επένδυσης «Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας» η οποία θα αφορά επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ΑΠΕ.

✱ Στα δημόσια έργα το ΥΠΑΑΤ ζητά και απαιτεί έργα αγροτικών υποδομών και όχι αναπλάσεις ή έργα βιτρίνας.

Η αξιολόγηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2026 (ενδιάμεση αξιολόγηση) και 2029 (εκ των υστέρων αξιολόγηση) και θα αποτελέσει διακριτό τμήμα της αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν πληρωμές και λοιπά στοιχεία από την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2025 και 15 Οκτωβρίου 2029 αντίστοιχα. Κατά την αξιολόγηση αυτή, θα εξεταστούν εκτός των άλλων και η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων LEADER.