Αττική: Καινοτόμες δράσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων και πολιτών στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027

Με προϋπολογισμό 1,617 δισ. ευρώ (1.616.995.496 ευρώ) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στην καινοτομία και ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης είναι οι εξής:

Καινοτομία και ψηφιακή διασυνδεσιµότητα

Θα διατεθούν 200 εκατ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, όπως:

✱ Στήριξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών.

✱ Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών.

✱ Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης (ΚΕΚΠΑ).

✱ Στήριξη της δημιουργίας και εξέλιξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) έρευνας και καινοτομίας.

✱ Υποστήριξη επιχειρηματικών/εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης.

Ενεργειακή μετάβαση, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Θα διατεθούν 330 εκατ. ευρώ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως:

✱ Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτηρίων.

✱ Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο χώρο.

✱ Εξυγίανση και αποκατάσταση εδάφους, αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένων εκτάσεων.

✱ Πράσινες υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές (βόρειος ποδηλατικός άξονας, πιλοτικές δράσεις προώθησης της ηλεκτροκίνησης).

✱ Υποστήριξη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε δημοτικές υποδομές.

✱ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

✱ Τόποι ανακύκλωσης ή γωνιές ανακύκλωσης.

✱ Αντιπλημμυρική θωράκιση της περιφέρειας με παρεμβάσεις τοπικής και διαδημοτικής κλίμακας.

✱ Επενδύσεις σε δράσεις και εξοπλισμό πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, σε συνέργεια με τις παρεμβάσεις του οικείου τομεακού προγράμματος.

✱ Δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον για την πολιτική προστασία και πρόληψη κινδύνων.

✱ Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών – Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές νησιωτικές και απομακρυσμένες, καθώς και σε περιοχές με περιορισμένους ή/και χαμηλής ποιότητας υδάτινους πόρους της περιφέρειας.

✱ Αναβάθμιση (υφιστάμενων) υποδομών διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων.

Οδική ασφάλεια και μεταφορικά δίκτυα

Θα διατεθούν 130 εκατ. ευρώ για βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως:

✱ Παρεμβάσεις για την αύξηση της ασφάλειας και βελτίωσης της κινητικότητας των πεζών με έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

✱ Επενδύσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας στο κεντρικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας και βελτίωση της προσβασιμότητας εντός αστικού ιστού σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

✱ Προώθηση της ηλεκτροκίνησης (υποδομές τραμ – μεταφερόμενο έργο).

✱ Βελτίωση της διασύνδεσης με τα νησιά του Αργοσαρωνικού μέσω αναβάθμισης των νησιωτικών λιμενικών υποδομών.

✱ Αναβάθμιση υποδομών κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά.

✱ Αναβάθμιση υποδομών λιμένων Ραφήνας και Λαυρίου.

Κοινωνικές δράσεις

Θα διατεθούν 650 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, όπως:

✱ Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.

✱ Υποδομές πολιτισμού/αθλητισμού/τουρισμού.

✱ Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού.

✱ Δράσεις προώθησης της κοινωνικής καινοτομίας στον πολιτισμό και στον αειφόρο τουρισμό.

✱ Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

✱ Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης.

✱ Δημιουργία δομών Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

✱ Ανάπτυξη υποδομών κοινωνικής προστασίας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μειονεκτουσών ομάδων, ηλικιωμένων, περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.

✱ Δράσεις για την ενδυνάμωση γυναικών με στόχο την καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

✱ Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.

✱ Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης.

✱ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

✱ Δράσεις στεγαστικής συνδρομής για άτομα/οικογένειες που βρίσκονται σε αστεγία ή κίνδυνο αστεγίας.

✱ Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού για ηλικιωμένους.

✱ Δράσεις προώθησης στην απασχόληση για ανέργους και μακροχρόνια άνεργους.

Αστικές και χωρικές παρεμβάσεις

Θα διατεθούν 290 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων:

✱ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων.

✱ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά.

✱ ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.

✱ ΟΧΕ/ΒΑΑ Νότιου Τομέα Αθήνας.

✱ ΟΧΕ ανάδειξης πολιτιστικού προϊόντος – υποδομές πολιτισμού, σύγχρονος πολιτισμός – δημιουργική οικονομία.

✱ ΟΧΕ ανάδειξης των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου του πολεοδομικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας.

✱ ΟΧΕ λειτουργικών αξόνων ανάπτυξης – Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κηφισίας.

✱ ΟΧΕ Αδριάνειου Υδραγωγείου.