Αυξάνονται κατά 15% οι απορροφήσεις άνθρακα στη χρήση γης και στη δασοκομία

Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός LULUCF, όπως υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο

Την αύξηση του στόχου για τις απορροφήσεις άνθρακα στη χρήση γης και στη δασοκομία (άρα και στη γεωργία), ώστε να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου στην ΕΕ έως και κατά 57% σε σχέση με το 1990, υπερψήφισε πριν από λίγες ημέρες το Ευρωκοινοβούλιο, αναθεωρώντας έτσι τον Κανονισμό για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF).

Πλέον, ο στόχος της ΕΕ για το 2030, όσον αφορά τις καθαρές απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας, ορίζεται σε 310 εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2, αυξάνεται δηλαδή περίπου 15% σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές. Ο νέος αυτός στόχος της ΕΕ αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα αέρια του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2030 από 55% σε περίπου 57% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Σε ισχύ έως το 2025 το παρόν πλαίσιο

Για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα οριστεί δεσμευτικός στόχος για το 2030 όσον αφορά τις απορροφήσεις και τις εκπομπές χερσαίας προέλευσης, με βάση πρόσφατα δεδομένα και τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσής τους. Οι υφιστάμενοι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που έχουν αφαιρεθεί από την ατμόσφαιρα, θα παραμείνουν σε ισχύ έως το 2025.

Από το 2026 και μετά, οι χώρες της ΕΕ θα έχουν έναν τετραετή προϋπολογισμό για την περίοδο 2026-2029, αντί για δεσμευτικούς ετήσιους στόχους.

Για να επιτύχουν τους στόχους τους, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν πιστωτικά μόρια για την απορρόφηση άνθρακα στο πλαίσιο δύο κανονισμών (LULUCF και κανονισμός περί επιμερισμού των προσπαθειών). Επίσης, θεσπίζεται μηχανισμός ο οποίος θα διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποζημιώνονται σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, όπως π.χ. δασικές πυρκαγιές.

Οι χώρες της ΕΕ θα υποχρεούνται να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, αν διαπιστωθεί ότι δεν σημειώνουν επαρκή πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων τους. Επίσης, θα επιβάλλονται ποινές σε όσες δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Το κείμενο πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θα δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Υφιστάμενη κατάσταση και στόχοι απορρόφησης άνθρακα

Α

Β

Γ

Δ

Κράτος-μέλος

Μέσος όρος των δεδομένων απογραφής αερίων θερμοκηπίου των ετών 2016, 2017 και 2018 (σε kt ισοδυνάμου CO2), υποβολή στοιχείων 2020

Στόχοι των κρατών-μελών, 2030 (σε kt ισοδυνάμου CO2)

Τιμή καθαρών απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου
(σε kt ισοδυνάμου CO2) το 2030, υποβολή στοιχείων 2020
(στήλες Β+Γ)

Βέλγιο

-1.032

-320

-1.352

Βουλγαρία

-8.554

-1.163

-9.718

Τσεχική Δημοκρατία

-401

-827

-1.228

Δανία

5.779

-441

5.338

Γερμανία

-27.089

-3.751

-30.840

Εσθονία

-2.112

-434

-2.545

Ιρλανδία

4.354

-626

3.728

Ελλάδα

-3.219

-1.154

-4.373

Ισπανία

-38.326

-5.309

-43.635

Γαλλία

-27.353

-6.693

-34.046

Κροατία

-4.933

-593

-5.527

Ιταλία

-32.599

-3.158

-35.758

Κύπρος

-289

-63

-352

Λετονία

-6

-639

-644

Λιθουανία

-3.972

-661

-4.633

Λουξεμβούργο

-376

-27

-403

Ουγγαρία

-4.791

-934

-5.724

Μάλτα

4

-2

2

Κάτω Χώρες

4.958

-435

4.523

Αυστρία

-4.771

-879

-5.650

Πολωνία

-34.820

-3.278

-38.098

Πορτογαλία

-390

-968

-1.358

Ρουμανία

-23.285

-2.380

-25.665

Σλοβενία

67

-212

-146

Σλοβακία

-6.317

-504

-6.821

Φινλανδία

-14.865

-2 889

-17.754

Σουηδία

-43.366

-3.955

-47.321

ΕΕ-27/Ένωση

-267.704

-42.296

-310.000