Β’ Κύκλος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης αφορά τον τομέα της αγροδιατροφής

Η πρόσκληση απευθυνόταν σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας ως ιδιαίτερα καινοτόμες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων

Μόλις μία αίτηση που αφορά τον τομέα της αγροδιατροφής υποβλήθηκε και έλαβε προσωρινή έγκριση στο πλαίσιο της παρέμβασης «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» του B’ Κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, σύμφωνα με τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων που δημοσιεύτηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρέμβαση IV αφορά τη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η εν λόγω αίτηση, με αιτούμενο προϋπολογισμό 49.999,60 ευρώ κατατέθηκε σε μία από λεγόμενες «λιγότερες αναπτυγμένες περιφέρειες» και είναι η μόνη που καλύπτει τον θεματικό τομέα της δράσης «Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων»

Συνολικά, στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙV του B’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ 32 αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημοσία δαπάνη) 20.103.741 ευρώ.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 30 εγκρίθηκαν με συνολικό αιτούμενο και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 17.005.838 ευρώ, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξημένη κατά 20%.

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 30 ερευνητικών έργων θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.