Βασική Ενίσχυση 2023: Πότε οριστικοποιούνται τα Δικαιώματα – Τι γίνεται με το Εθνικό Απόθεμα

Σύμφωνα με τους όρους της Σύγκλισης προσαρμόζεται για το έτος 2023 η μοναδιαία αξία των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ), που κατέχουν οι γεωργοί στις 31 Δεκεμβρίου του 2022, υπενθυμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ διευκρινίζει ότι ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2023 εφαρμόζεται γραμμική μείωση -εφόσον είναι απαραίτητο- της αξίας όλων των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, ύψους έως 3%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που εξέδωσε ο Οργανισμός για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2023, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς/-ες γεωργούς, οι οποίοι/-ες κατέχουν Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης το 2023:

✱ Είτε μέσω πρώτης χορήγησης το 2015.

✱ Είτε μέσω μεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2022. Επισημαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2016 -2022 με λήξη μίσθωσης έως και 15-6-2022, τα δικαιώματα επιστρέφουν στον μεταβιβαστή το 2023.

✱ Είτε μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα 2017-2022 και είτε μέσω τυχόν χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα 2022 σε γεωργούς, που πληρούν το κριτήριο του «Γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόμενου γεωργού.

✱ Είτε με μεταβίβαση το έτος 2022.

«Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική» ξεκαθαρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και εξηγεί ότι οριστικοποιείται «μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους, αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης κάθε έτους, με ενδεχόμενη εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή αύξησης της αξίας των ΔΒΕ».

Ειδικά για το έτος 2023, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, που κατέχουν οι γεωργοί στις 31 Δεκεμβρίου 2022, προσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους της Σύγκλισης, όπως προβλέπονται στον Μεταβατικό Κανονισμό (ΕΕ) 2220/2020 και τις εθνικές μας επιλογές δυνάμει των διατάξεων του Καν. 2115/2021.

Εθνικό Απόθεμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:

✱ Γεωργοί νεαρής ηλικίας, γεννημένοι έως και τις 31/12/2005.

✱ Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί.

Νεοεισερχόμενοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί είναι:

i. Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2020-2023 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικοι, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2005.

ii. Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2021 και μετά και κατά τα πέντε έτη, που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός.

Υπό τους εξής όρους:

✱ Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας από το έτος 2021 και μετά (2022-2023), και τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν ΕΑΕ είτε το έτος 2021 είτε το αργότερο δύο έτη μετά το έτος κατά το οποίο άρχισαν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα (2021- 2022).

✱ Το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρούται τόσο στο Νομικό Πρόσωπο όσο και στο Φυσικό Πρόσωπο που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου, όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια).

Ποιοι δεν είναι δικαιούχοι

Δεν κρίνονται δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος έτους 2023 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του Εθνικού Αποθέματος ως Φυσικό Πρόσωπο ή ως Νομικό Πρόσωπο για λογαριασμό κάποιου Νομικού Προσώπου (ως διαχειριστές/-στριες) από το Εθνικό Απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος 2023 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.