Βήμα-βήμα η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για τους αγρότες

των Κατερίνας Κουσουνή, οικονομολόγου-λογίστριας Α΄ Τάξης,
Φωτεινής Μακρή, λογίστριας Α΄ Τάξης

Λιγότερο από δέκα μέρες απομένουν για την επιλογή εκ μέρους των αγροτών ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2021 που οδηγεί και στο αντίστοιχο ποσό ασφαλιστικής εισφοράς. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του ν. 4670/2020 (νέος ασφαλιστικός νόμος) θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών και από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά για τους μη μισθωτούς, μεταξύ αυτών και για τους αγρότες. Φέτος, είναι η δεύτερη χρονιά που βρίσκεται σε ισχύ το νέο σύστημα.

Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες, συνολικά έξι για τους αγρότες, είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η δυνατότητα επιλογής ανανεώνεται ετησίως και σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. Η προθεσμία εκπνέει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος αγρότης έχει ήδη κάνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, μπορεί να την αλλάξει μέχρι την ημερομηνία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2021.

Mέσω e-EΦΚΑ

Η υποβολή αίτησης για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ με χρήση των κωδικών Taxis και του αριθμού ΑΜΚΑ. Κατά την είσοδο στην υπηρεσία:

✱ Ανακαλούνται τα ταυτοτικά σας στοιχεία.

✱ Παρέχονται οδηγίες και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης.

✱ Απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής σας.

✱ Παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

✱ Καταχωρίζεται και αποθηκεύεται η υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης-δήλωσης.

✱ Χορηγείται αριθμός συστήματος και αποδεικτικό καταχώρισης αυτής.

Ακολούθως, ο αγρότης καλείται να επιλέξει από τις έξι κατηγορίες που παρατίθενται στον Πίνακα 1, βλέποντας αναλυτικά τα ποσά εισφορών που αντιστοιχούν για τους κλάδους σύνταξης, υγείας και αγροτικής εστίας. Για το 2021, η συνολική εισφορά ξεκινά από 123 ευρώ (1η κατηγορία) και φτάνει μέχρι τα 332 ευρώ (6η κατηγορία) μηνιαίως. Σε περίπτωση που έχει παράλληλα μισθωτή απασχόληση, θα πρέπει να το δηλώσει στο πεδίο που παρέχεται αμέσως μετά.

Πίνακας 1: Οι εισφορές των αγροτών (ευρώ/μήνα)

Ασφαλιστική
Κατηγορία

Κλάδος
Σύνταξης

Κλάδος
Υγείας

Κλάδος Αγροτικής Εστίας

Συνολικό
Ποσό

89

32

2

123

107

38

2

147

136

38

3

177

171

38

3

212

212

38

4

254

288

38

6

332

Παράλληλη μισθωτή απασχόληση

Σε περίπτωση που ο αγρότης απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, επιλέγει μεταξύ των έξι κατηγοριών που αφορούν τους αγρότες. Ωστόσο, οι εισφορές που καταβάλλονται από τη μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό, οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή των 147 ευρώ.

Εάν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τη διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης. Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, καταβάλλεται μόνο μία ασφαλιστική εισφορά κατόπιν επιλογής από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες ως εξής:

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Ποσό εισφοράς
(€)

42

51

61

 

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, καταβάλλεται μόνο μία ασφαλιστική εισφορά κατόπιν επιλογής από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες ως εξής:

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Ποσό εισφοράς
(€)

26

31

37

 

Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα

Σε περιπτώσεις αγροτών με πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα, καταβάλλεται μόνο μία ασφαλιστική εισφορά από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών και απασχολούμενων που παρατίθενται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Οι εισφορές
των ελεύθερων επαγγελματιών (ευρώ/μήνα)

Ασφαλιστικές
Κατηγορίες

Κλάδος Κύριας
Σύνταξης

Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης

Συνολικό
ποσό

155

55

210

186

66

252

236

66

302

297

66

363

369

66

435

500

66

566

 

Από τα παραπάνω εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προαιρετικής ασφάλισης λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων και οι οποίοι επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας ύψους 10 ευρώ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2 ευρώ.

Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα και μισθωτή απασχόληση

Σε περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, για την Κύρια Ασφάλιση λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται -εφόσον προκύπτει- η διαφορά από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων (βλ. Πίνακας 2). Για ασφαλισμένους με δικαίωμα επιλογής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών καταβάλλεται μόνο μία ασφαλιστική εισφορά στην κατηγορία που έχετε επιλέξει, εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Για την Κύρια Ασφάλιση, εάν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τη διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης. Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας ύψους 10 ευρώ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2 ευρώ, μόνο εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.