Με το βλέμμα στραμμένο στις επενδύσεις η πρόταση για τον νέο Αναπτυξιακό

Μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας, όπως επισημαίνονται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, είναι οι εξής:

Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998.

Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα.

Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα.

Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων.

Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.

Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά.

Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών.

Οργανωτικά θέματα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Ασφαλιστικές διατάξεις.

Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.

Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ.

Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου ΑΕ.

Άλλες διατάξεις.

Προσέλκυση επενδύσεων

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Η δε αιτιολόγηση και η σχετική τεκμηρίωση γίνονται με ευθύνη του φορέα της επένδυσης.

Σχετικά με τον έλεγχο Επενδυτικών Σχεδίων, προβλέπεται ότι μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% αυτού και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται οι σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50%, υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Για την Αναπτυξιακή Τράπεζα προβλέπεται ότι το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μίας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.

Εξωστρέφεια

Στον υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, στη δικαιοδοσία του οποίου μεταφέρεται η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων, μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης όλων των αποφάσεων ή κοινών αποφάσεων άλλων υπουργών που τυχόν εκδίδονται με βάση τις σημερινές κείμενες διατάξεις σε σχέση με την εταιρεία.

Μητρώο Υποδομών και Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», σύμφωνα με τις διατάξεις, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων κατά τρόπο δημόσιο και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό μέσω Διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, θα παρέχει όλες τις πληροφορίες για: Όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί), δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί), περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους, ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

Ακόμη, στα γεωχωρικά δεδομένα εντάσσεται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της ελληνικής επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.