Και με τη βούλα η μεταφορά πόρων από τις Άμεσες Ενισχύσεις στα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2023/813 της Επιτροπής της 8/2/2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κονδύλια των κρατών-μελών για τις Άμεσες Ενισχύσεις και την ετήσια κατανομή, ανά κράτος-μέλος, της στήριξης της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

Με βάση την τροποποιητική, και με δεδομένο ότι η Ελλάδα αποφάσισε στο Στρατηγικό της Σχέδιο να μεταφέρει, για τα ημερολογιακά έτη 2023 έως 2026, ορισμένο ποσοστό των κονδυλίων της για τις Άμεσες Ενισχύσεις στα κονδύλιά της για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα κονδύλια της Ελλάδας για Άμεσες Ενισχύσεις διαμορφώνονται στα:

✱ 1.886.490.039 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος (από 2.075.656.043 ευρώ), που σημαίνει ότι χωρίς την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, τα κονδύλια ανέρχονται σε 1.702.494.039 ευρώ ανά έτος (από 1 891 660 043 ευρώ).

Η δε κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης διαμορφώνεται στα:

✱ 3.635.970.016 ευρώ για όλη την περίοδο 2023-2027 και δη 746.119.604 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος 2024, 2025, 2026 και 2027 (από 2.784.768.000 ευρώ που ήταν το αρχικό σύνολο της περιόδου).

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023.