Στη βουλή το ν/σ του κωδ. Μετανάστευσης – Tι προβλέπεται για τους μετακλητούς εργάτες γης

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο με θέμα τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες στην ελληνική επικράτεια πολιτών τρίτων χωρών για τους σκοπούς που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειάς τους, τη διαδικασία έκδοσης και αναθεώρησης των αδειών διαμονής που χορηγεί η Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Στα άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και προβλέψεις για τους αγρότες – εργοδότες που επιθυμούν να απασχολήσουν εποχιακούς εργάτες γης:

“Αν εργοδότης υποβάλει αίτηση για την απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας ως εποχιακού εργαζομένου στην αγροτική οικονομία, υποβάλει επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών,

βεβαίωση για τη «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, βάσει της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), κατά περίπτωση.

Ο πολίτης τρίτης χώρας εποχιακός εργαζόμενος, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια μετά την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης και τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου,  σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, οφείλει να φέρει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή

ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανή τα στοιχεία του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του πολίτη τρίτης χώρας, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα. Το δικαιολογητικό του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος μετάκλησης, αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να το συνυποβάλει κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)”

Διαβάστε αναλυτικά το νομοσχέδιο του κώδικα μετανάστευσης