Δεύτερη πρόσκληση για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER από την Αναπτυξιακή Ψηλορείτη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 (και ώρα 15:00).

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.