Σε διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα φυτοφάρμακα

Σε διαβούλευση τίθεται το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, το οποίο, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στοχεύει στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής της χώρας για τη μείωση των κινδύνων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Παράλληλα, αποσκοπεί και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει έναν μήνα, είναι η κατάθεση προτάσεων και σχολίων με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει αλλαγές σε μέτρα, δείκτες και στόχους αυτών. Πιο συγκεκριμένα, θα θεσπιστούν αλλαγές στην κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, στη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού, στα μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, στις κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, στον χειρισμό και στην αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων και στη διαχείριση των κενών συσκευασίας, στην αντικατάσταση των Εθνικών Δεικτών του ΕΣΔ. Τέλος, προβλέπει και τη σύσταση επιτροπής ΕΣΔ.

Αξίζει να τονίσουμε ότι δεν είναι γνωστή η συνολική αποτίμηση του προηγούμενου ΕΣΔ, που θεσπίστηκε τον Αύγουστο του 2013. Κατά καιρούς, έχουν αναφερθεί πολλά για τον βαθμό επίτευξης των στόχων εξορθολογισμού της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων, την πιστοποίηση των χρηστών, καθώς και τη διαχείριση των κενών συσκευασιών. Συχνά τα παραπάνω αποτελούν γκρίζες ζώνες του μέχρι τώρα ισχύοντος ΕΣΔ.