Φυσικές καταστροφές: Υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων – Aλλαγές στην κρατική αρωγή εκμεταλλεύσεων

Τι ισχύει για τους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες

Υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, αλλαγές στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, διαμόρφωση εργαλείων στεγαστικής συνδρομής πληγέντων από φυσικές καταστροφές, είναι μερικά μόνο από όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή», που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00.

Όπως επισημαίνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, σκοπός του είναι:

α) η ανάπτυξη και η επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, β) η ενίσχυση του πλαισίου για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γ) η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών κρατικής αρωγής και η διοικητική ευελιξία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου συστήνεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών.

Επίσης, επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, άνω των 2 εκατ. ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού. «Η ασφάλιση καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο από υλικές ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα αποθηκευμένα προϊόντα, και για ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού».

Εάν δεν τηρηθεί η υποχρέωση, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην υπόχρεη επιχείρηση.

Επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών

1. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περ. δ) του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται τα άρθρα 4, περί επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 5 περί επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 7 περί διαδικασίας επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και 8 περί διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Η επιχορήγηση και η προκαταβολή έναντι επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου δεν καλύπτουν ζημιές οι οποίες καλύπτονται από τους Κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160) για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου ή από τον εκάστοτε Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320) ή από λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ζημιές σε φυτική παραγωγή ή φυτικό κεφάλαιο.

2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 και αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις οι οποίες θα χορηγούνταν βάσει του εκάστοτε Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4. Με όμοια απόφαση εξειδικεύονται κάθε φορά το πεδίο εφαρμογής και οι καλυπτόμενες ζημιές και καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση του παρόντος είναι οι αγρότες να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.».

Επιχορήγηση μη κατ’ επάγγελμα αγροτών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, δύναται να εφαρμόζονται τα άρθρα 4, περί επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 5 περί επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 7 περί διαδικασίας επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 8 περί διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, 11 περί επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και στα φυσικά πρόσωπα κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρεχόμενη επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 για επιχειρήσεις. Η παρεχόμενη προκαταβολή έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 για επιχειρήσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 5, 7, 8 και 11. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση του παρόντος είναι οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του άρθρου 4 του ν. 3877/2010 (Α΄ 169), περί ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α..

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β περί επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Α.Α.Ε., αλλά παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β. Για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 12Β.».

Δείτε ΕΔΩ το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο