12+1 διευκρινίσεις για υποψήφιους του υπομέτρου 6.3

Έως τις 4 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3

Σε σημαντικές διευκρινίσεις, όσον αφορά την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, προχώρησε το ΥΠΑΑΤ σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους. Οι τελευταίοι έχουν προθεσμία έως και τις 4 Ιουνίου για να υποβάλουν την αίτηση στήριξης και τον φάκελο υποψηφιότητας, καθώς από την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει η περίοδος έγκρισής τους.

Καλλιέργειες
 • Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η «διπλή καλλιέργεια» είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες), με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.
 • Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Αμπελουργικές εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια, αποκλείονται.
Παραγωγική δυναμικότητα
 • Όσον αφορά την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση), αθροίζουμε όλες τις τυπικές αποδόσεις εκτροφών και καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των βοσκότοπων. Οι βοσκότοποι προσμετρούν στη φυτική παραγωγή, ενώ οι κοινοτικοί βοσκότοποι εκλαμβάνονται ως μισθωμένοι κατά τους υπολογισμούς της τυπικής απόδοσης.
 • Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη, την οποία ο υποψήφιος κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα).
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
 • Στους επιλέξιμους δικαιούχους μπορούν να συμπεριληφθούν τόσο ένας υποψήφιος που είτε εκτίει ήδη τη στρατιωτική του θητεία, είτε αναμένεται να καταταγεί μετά την υποβολή της αίτησης, όσο και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή/και επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα) είναι επιλέξιμος για ένταξη στο μέτρο. Εφόσον υποψήφιος που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας κριθεί δικαιούχος, θα ενημερώνεται το ταμείο συνταξιοδότησής του και, συνεπώς, η ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 μπορεί, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν, να οδηγεί σε μείωση ή και αναστολή της σύνταξης.
 • Δεν είναι επιλέξιμος ο/η υποψήφιος/α του οποίου ο/η σύζυγος είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ είτε έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στον τομέα της αλιείας, καθώς και ο/η υποψήφιος του οποίου η/ο σύζυγος έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018. Ο έλεγχος συνίσταται στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΟΓΑ, ΜΑΑΕ κ.λπ.).
Δικαιολογητικά
 • Η ασφάλιση του ΟΓΑ αφορά βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ (Βεβαίωση Ασφάλισης) και όχι ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Το εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, το αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) του/της υποψηφίου και της/του συζύγου του/της γίνονται αποδεκτά εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και υποβληθούν με τον φάκελο υποψηφιότητας.
 • Το δικαιολογητικό «Αντίγραφο τίτλου σπουδών» (π.χ. απολυτήριο λυκείου) δεν είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τίτλος σπουδών, συμπληρώνεται «Δεν είναι υποχρεωτικό» στο σχετικό πεδίο στο ΠΣΚΕ.
 • Δεν προσκομίζονται με τον φάκελο υποψηφιότητας οικονομικά παραστατικά αμοιβής του συντάκτη του αιτήματος.
Εισοδήματα
 • Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα κάθε έτους της τριετίας 2015-2017 ή 2016-2018, για την/τον σύζυγο μόνο για τα έτη της τριετίας, κατά τα οποία αυτοί ήταν παντρεμένοι ολόκληρο το έτος. Επίσης, σε περίπτωση χηρείας ή διάστασης που αποδεικνύεται με επίσημα παραστατικά, για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του/της συζύγου της/του υποψηφίου ακόμα και για τα έτη πριν από τη λύση του γάμου ή τη διάσταση.
 • Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, εφόσον υπάρχουν για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.