Διευκρινίσεις για τις δανειακές συμβάσεις υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ζωικού κεφαλαίου

Διευκρινίσεις για τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανείου των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του ΠΑΑ 2014-2020 δίνει με εγκύκλιό της η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Όπως υπογραμμίζει, για να διευκολυνθεί η σύναψη δανειακών συμβάσεων, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων σύμβασης (πρόσθετης πράξης) μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος –μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ– στην οποία θα συμφωνείται ότι «η καταβολή από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της δημόσιας οικονομικής στήριξης θα γίνεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου». Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας, πριν από την αποπληρωμή του ποσού της πρόσθετης πράξης.

Σύμβαση

Όσον αφορά το ποσό της πρόσθετης πράξης, αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δανειακής σύμβασης και η αποπληρωμή του εξασφαλίζει την εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο αυτό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου της στήριξης. Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται όταν η δημόσια οικονομική στήριξη προκαταβάλλεται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η επιδιδόμενη πρόσθετη πράξη δεν μπορεί να αφορά δημόσια οικονομική στήριξη, η οποία να προκύπτει από αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου, που είναι εγκεκριμένα κατά την ημερομηνία επίδοσης. Δηλαδή, αιτήματα για τα οποία έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν περιληφθεί σε κατάσταση πληρωμής.

«Κατά την παραλαβή της παραπάνω πρόσθετης πράξης ελέγχεται η επάρκεια της διαθέσιμης δημόσιας οικονομικής στήριξης του δικαιούχου σε σχέση με το ύψος του ποσού της πρόσθετης πράξης», αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Υπενθυμίζει, δε, ότι η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη προκύπτει από την απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου, όπως αυτή ισχύει τη στιγμή της παραλαβής της πρόσθετης πράξης, ύστερα από την αφαίρεση των ποσών που αφορούν τις αιτήσεις πληρωμής του δικαιούχου για τις οποίες έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος, καθώς και την αφαίρεση των ποσών που αφορούν τις εκκρεμείς δοθείσες προκαταβολές προς τον δικαιούχο. Στην περίπτωση που η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη του δικαιούχου δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της επιδιδόμενης πρόσθετης πράξης, τότε η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων δεν την παραλαμβάνει.

«Η εκκαθαρισμένη δημόσια οικονομική στήριξη πιστώνεται στον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού συμψηφιστούν τυχόν εκκρεμή ποσά από δοθείσες προκαταβολές και παρακρατηθούν τυχόν ποσά υπέρ Δημοσίου ή/και ασφαλιστικών ταμείων», σημειώνεται στην εγκύκλιο.