Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Έρχονται δύο δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Προδημοσιεύθηκαν δύο δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, που πρόκειται να τρέξουν τόσο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όσο και στη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόκειται για τις δράσεις «Ίδρυση Επιχειρήσεων και Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ» και «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ», στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις περιοχές αυτές, τις οποίες επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών, οι οποίες προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έως το 2050.

Και οι δύο δράσεις στοχεύουν σε υλοποίηση ενεργειών που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.

Ειδικότερα, η Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων και Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ», ύψους 20 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, η Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ», ύψους 30 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

✱ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

✱ Δήμος Μεγαλόπολης

✱ Δήμος Οιχαλίας

✱ Δήμος Γορτυνίας

✱ Δήμος Τρίπολης