Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Νέες δράσεις επιχειρηματικότητας για υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δύο νέες δράσεις επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» , ενεργοποιούνται σε λίγες ημέρες με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

✱ «Ίδρυση Επιχειρήσεων και Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και δικαιούχους νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

✱ «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και δικαιούχους υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2024.

Επενδυτικά σχέδια

Σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, οι εν λόγω δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επενδυτικά σχέδια αφορούν ελάχιστο και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.