Με δικαιολογητικά η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης

Μέχρι τις 7 Απριλίου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης για το έτος ενίσχυσης 2022, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ορίζει ότι ο έλεγχος των ανωτέρω αιτημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 9 Ιουνίου 2023.

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Δικαιολογητικά

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο ΚΣΑ ΕΓΣΑ 87.

2. Τίτλος λειτουργούντος ή ανάρτησης Κτηματολογίου –αν υπάρχει– με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη.

3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες.

4. Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ του Ν. 4061/2012.

5. Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και τη θέση του αγροτεμαχίου.