Δημοπράτηση ταμιευτήρα στον Τολοφώνα Φωκίδας, προϋπολογισμού 20,8 εκατ. ευρώ

Δημοπρατείται, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, το 1ο Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ», της Πράξης με τίτλο «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011442042, συνολικού προϋπολογισμού €20.800.000,00.

Τεχνικά στοιχεία του έργου:

Ι1. Σύντομη περιγραφή – γενικά χαρακτηριστικά του έργου:

Κατασκευή φράγματος επί της κοίτης του ρ. Ερατεινής στην περιοχή του τέως καποδιστριακού Δήμου Τολοφώνα και των έργων μεταφοράς και διανομής του νερού. Αναλυτικότερα, τα προτεινόμενα έργα συνοψίζονται ως ακολούθως:

Χωμάτινο φράγμα, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, με στάθμη της στέψης στο +130,00 και πλάτος 10,00 m, υπερχειλιστή ασφαλείας, ελεύθερης λειτουργίας, πλευρικός (τύπου L), έργα εκτροπής – εκκένωσης – υδροληψίας. και έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους L=9.615,00m, καθώς και δύο δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Ι2. Εκτιμώμενη αξία:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 20.800.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 11.625.289,99€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.092.552,20€

Απρόβλεπταii (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.234.605,80€,

Απολογιστικά για διαχείριση ΑΕΚΚ με ΓΕ & ΟΕ 354.000,00€

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.467.745,56€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011442042 και ο κωδικός ΣΑΕ: 2019ΣΕ08210044.

Ι3. Διάρκεια σύμβασης:

Τριάντα έξη (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Ι4. Τόπος κατασκευής του έργου:

Το έργο θα κατασκευασθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στον τέως Δήμο Τολοφώνα στην θέση Χαρμίσκο (κωδικός NUTS: EL645).