Δημόσια διαβούλευση για την ανταλλαγή γνώσεων και την παροχή συμβουλών στον αγροτικό τομέα

Την αξιολόγηση του αντικτύπου της ΚΑΠ στην ανταλλαγή των γνώσεων στον αγροτικό τομέα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο καταθέτοντας τις απόψεις του.

Όπως τονίζεται στη σχετική διαβούλευση, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην καινοτομία συμμετέχουν πολλοί παράγοντες, ιδίως γεωργοί/διαχειριστές γης και πολλοί παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Η κατάρτιση και η παροχή συμβουλών, η δημιουργία και η διάδοση της καινοτομίας είναι δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους γεωργούς στη λήψη αποφάσεων. Σκοπός, λοιπόν, είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο οι στόχοι της ΚΑΠ για την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοπονία και στις αγροτικές περιοχές επιτυγχάνονται και κατά πόσο τα σχετικά μέτρα είναι αποτελεσματικά, αποδοτικά, συνεκτικά, συναφή και παρέχουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δημόσια διαβούλευση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, «δεδομένου ότι ο γεωργικός και δασικός τομέας αναπτύσσονται, οι γεωργοί και οι δασοπόνοι πρέπει να επικαιροποιούν διαρκώς τις γνώσεις και την πληροφόρησή τους σχετικά με τη διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις γεωργικές καινοτομίες, αλλά και θέματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη δράση για το κλίμα, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων.

Σκοπός της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας είναι η προσαρμογή της καθημερινής εργασιακής ρουτίνας των αγροτικών φορέων σε αναδυόμενες ανάγκες (όπως η δράση για το κλίμα), το άνοιγμα νέων διαύλων για την οργάνωση της εργασίας τους, η προώθηση της συνεργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας».

Αξιολόγηση μέτρων

Η αξιολόγηση καλύπτει τα σχετικά μέσα και μέτρα της ΚAΠ για την περίοδο ΚΓΠ 2014-2020 που περιλαμβάνουν τα εξής:

✱ Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιτόπιας επίδειξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (με την ονομασία Μέτρο 1).

✱ Συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της παροχής συμβουλών, της σύστασης συμβουλευτικών υπηρεσιών και της επιμόρφωσης συμβούλων (Μέτρο 2).

✱ Συνεργασία, κυρίως την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ), καθώς και άλλα έργα συνεργασίας (Μέτρο 16) και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τη δικτύωση για τις ΕΣΚ (Μέτρο 20).

Αξίζει να τονίσουμε, βέβαια, ότι στην Ελλάδα το ιδιαίτερα σημαντικό Μέτρο 2 της συμβουλευτικής δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή, ενώ όσον αφορά το Μέτρο 16 της Συνεργασίας, οι επιχειρησιακές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί βρίσκονται εν αναμονή της Δράσης 2, που αφορά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2021. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απαντήσει το ερωτηματολόγιο στα ελληνικά μέσω της σελίδας ec.europa.eu.

Για την απάντηση του ερωτηματολογίου, χρειάζεται εγγραφή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.