Στη δημοσιότητα η διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων για τα Οικολογικά Σχήματα (Echo Scemes)

Στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε το εγχειρίδιο με τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων τα Οικολογικά Σχήματα (Echo Scemes) 2023.

Τα eco schemes (οικολογικά σχήματα) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) στη νέα ΚΑΠ και ήρθαν προς αντικατάσταση του λεγόμενου «πρασινίσματος», το οποίο καταβαλλόταν στους αγρότες και αποτελούσε το 1/3 των άμεσων ενισχύσεων.

Η εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων είναι μεν προαιρετική αλλά αν ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος δεν τα εφαρμόζει τότε δεν θα εισπράξει την αντίστοιχη επιδότηση.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα που περιγράφεται στην αριθ. 43926/19.07.2023 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφαρμόζεται και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Προγραμμάτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων που αποτελούν εθνική επιλογή της χώρας μας, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του καν. (ΕΕ) 2021/2115 για τη στήριξη δράσεων που αφορούν:

 α) το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, καθώς και διατήρηση των υφιστάμενων δεξαμενών άνθρακα και ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα,

β) την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων παραγωγής τροφίμων και της ποικιλότητας των ζώων και των φυτών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ασθένειες και την κλιματική αλλαγή,

γ) την προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους,

δ) την πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους, αποκατάσταση του εδάφους, βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων και των ζώντων οργανισμών του εδάφους,

ε) την προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση ή αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της δημιουργίας χαρακτηριστικών τοπίου ή μη παραγωγικών εκτάσεων,

στ) τις δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως φυτοφαρμάκων που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη βιοποικιλότητα,

ζ) τις δράσεις για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Δείτε εδώ αναλυτικά το εγχειρίδιο με τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων τα Οικολογικά Σχήματα (Echo Scemes) 2023