Δυτική Ελλάδα: Πρόσκληση χρηματοδότησης υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

«Ανοίγει» η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα. Η δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση ΚΑΛΟ» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και την ενίσχυση της λειτουργίας τους.

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται από 14 Ιουλίου 2021 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

Στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΕ (www.dytikiellada.gr), περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της δράσης.