Αυτό το άρθρο είναι 31 μηνών

Η ΕΕ εξακολουθεί, το 2022, να στηρίζει σθεναρά την προώθηση βιώσιμων γεωργικών προϊόντων διατροφής

16/12/2021
4' διάβασμα
i-ee-exakolouthei-to-2022-na-stirizei-sthenara-tin-proothisi-viosimon-georgikon-proionton-diatrofis-249853

Συνολικά 185,9 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για το 2022, για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης, επικεντρώνεται, σε ό,τι αφορά το επόμενο έτος, όπως και το 2021, σε προϊόντα και γεωργικές πρακτικές που στηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως τα βιολογικά προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά, η βιώσιμη γεωργία και η καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ.

Ο κ. Γιάνους, Βοϊτσεχόφσκι επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Η προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής, στην ΕΕ και παγκοσμίως, αποτελεί σημαντική διάσταση της στήριξης της Επιτροπής σε αγρότες και παραγωγούς. Η ενωσιακή πολιτική προώθησης διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Στόχος μας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη βιολογική γεωργία και ως προς πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, σε συνδυασμό με την προώθηση των νωπών φρούτων και λαχανικών, που είναι απαραίτητα για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά πρέπει να αυξηθεί εάν θέλουμε να συμμετάσχουν περισσότεροι παραγωγοί στην πράσινη μετάβαση.»

Η πολιτική προώθησης θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υποστηρίζοντας στόχους από τη στρατηγική Από το αγρόκτημα στο πιάτο, από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις βιολογικές καλλιέργειες και από την Ανακοίνωση σχετικά με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών «End the Cage Age» («Τέλος στα κλουβιά!»). Οι εκστρατείες θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία της ΕΕ και τη συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα υπέρ της δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον. Εντός της ΕΕ, θα προωθηθούν η υγιεινή και η ισορροπημένη διατροφή μέσω εκστρατειών υπέρ της αύξησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών.

Επιπλέον, για να αυξηθεί η συνοχή με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οπτικό υλικό προώθησης των εκστρατειών θα πρέπει να παραπέμπει στις διαιτολογικές κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα τρόφιμα της στοχευόμενης χώρας της ΕΕ.

Οι εκστρατείες θα εστιάσουν επίσης στην προβολή των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και της ποικιλομορφίας και των παραδοσιακών πτυχών των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση ενωσιακών συστημάτων ποιότητας, όπως οι  γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ.

Τέλος, όσον αφορά τις εκστρατείες εκτός της ΕΕ, καθορίζονται προτεραιότητες για αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Με τις επιλεγμένες εκστρατείες αναμένεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, να βελτιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις προαναφερόμενες χώρες-στόχους.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες για το 2022 θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2022. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και τις προτάσεις τους. Τα έργα θα αξιολογούνται σε σχέση με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΓΠ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής Από το αγρόκτημα στο πιάτο, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Ιστορικό

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσω της αξιοποίησης της επέκτασης των παγκόσμιων αγορών γεωργικών προϊόντων διατροφής και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα υψηλά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Επί του παρόντος τελεί υπό αναθεώρηση, όπως προβλέπεται στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

ΓΡΑΦΕΙ: