ΕΕ: Στήριξη των υγιών εδαφών με 90 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 90 εκατ. ευρώ σε 17 νέα ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην αποστολή της ΕΕ, με τίτλο «Μία ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος».

Τα έργα αυτά θα αφορούν την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας του εδάφους για τη βιώσιμη παραγωγή υγιεινών τροφίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Γεωργίας. Τα έργα αυτά θα αποφέρουν ευρύ φάσμα οφελών για την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας του εδάφους έως το 2030, όπως:

 Μείωση των αποβλήτων επεξεργασίας τροφίμων και αξιοποίηση των υπολειμμάτων για την παραγωγή και τη δοκιμή οργανικών βελτιωτικών εδάφους και προϊόντων λίπανσης.

 Παραγωγή δεικτών για τη μέτρηση της βιοποικιλότητας του εδάφους και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

 Παροχή εργαλείων και μεθόδων για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης του εδάφους και για τη βελτίωση της εφαρμογής οικονομικά αποδοτικής βιώσιμης διαχείρισης της γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

✱ Προώθηση της εφαρμογής της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, της τυποποίησης της μεθοδολογίας και των μηχανισμών πιστοποίησης για την καταγραφή του άνθρακα του εδάφους.