Η EFSA αναβαθμίζει τους μηχανισμούς εκτίμησης κινδύνων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανέπτυξε έναν οδηγό και μια εφαρμογή λογισμικού με την ονομασία Persistence in Soil Analytical Model (PERSAM εν συντομία), το οποίο θα πραγματοποιεί «εκτιμήσεις κινδύνων έκθεσης» για τα εδάφη.

Με αυτόν τον τρόπο, θα πραγματοποιείται εκτίμηση του κινδύνου παραμονής στο έδαφος δραστικών ουσιών ύστερα από εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται με στόχο να καθοριστούν τα επιτρεπτά επίπεδα υπολειμμάτων στο έδαφος και οι αποδεκτές καλλιεργητικές πρακτικές όσον αφορά την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών. Μέχρι σήμερα, το PERSAM έχει συμβάλει στον υπολογισμό της συγκέντρωσης μια φυτοπροστατευτικής ουσίας που αναμένεται να παρουσιαστεί στο έδαφος, εάν γίνει εφαρμογή αυτής της ουσίας σε κάποια καλλιέργεια.

Όπως δήλωσε ο πανεπιστημιακός ερευνητής, Manu Soto, «πλέον μπορούμε να υπολογίζουμε τους πιθανούς κινδύνους από τις συγκεντρώσεις αυτές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα κινδύνου, όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του εδάφους, αλλά επιπλέον τον τύπο της καλλιέργειας και την ουσία που χρησιμοποιείται». Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τοξικότητα μιας ουσίας ποικίλλει ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά του εδάφους.

Συνεπώς, η λογική της εφαρμογής μιας δόσης σε όλη την Ευρώπη δεν μπορεί να υποστηριχθεί, καθώς μια δόση ενός σκευάσματος μπορεί να μην έχει κάποια επίπτωση στη Σουηδία, αλλά μπορεί να έχει στην Ισπανία ή στη Γαλλία, για παράδειγμα. Η EFSA ήθελε να προβεί σε αυτήν τη διαφοροποίηση και ζήτησε να πραγματοποιηθεί αυτό το ερευνητικό έργο, καθώς ήταν πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί μια μέθοδος εκτίμησης κινδύνων για το έδαφος που θα συνυπολόγιζε την τοπική μεταβλητότητα.