Εγγειοβελτιωτικά έργα: Επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου

Αναρτήθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020. Στο Πρόγραμμα εντάσσονται 121 προτάσεις στήριξης συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 232.508.212,24 ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν μεταξύ άλλων και από την έγκριση υπερδέσμευσης.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των αιτήσεων στήριξης, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο πίνακα