Εγγειοβελτιωτικά: Ευελιξία για δικαιολογητικά προτάσεων που έχουν οριστικοποιηθεί στο ΟΠΣΑΑ

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των υπολειπόμενων δικαιολογητικών μέχρι τις 24 Ιουνίου δίνει νέα τροποποιητική του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, σε όσες προτάσεις έχουν οριστικοποιηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) μέχρι τις 03/06/2022 και ώρα 23:59:59, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων δικαιολογητικών τους μέχρι τις 24/06/2022 και ώρα 23:59:59, «μόνο όμως για τα δικαιολογητικά της παρ. 5.3 με α/α 2, 5, 15 και 16, για την έκδοση των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις μέχρι 03/06/2022», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη νέα τροποποιητική.

Όπως συγκεκριμένα υπογραμμίζεται, «έγγραφα, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή τους (π.χ. χάρτες, σχέδια κ.ά.), δύναται να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, διεύθυνση: Λ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα και να πρωτοκολλούνται από αυτήν, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.