Εγκρίθηκαν 11,7 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπανση

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 11.725.313,61€ (έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα ένα λεπτών) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με τίτλο «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ.

Από το παραπάνω ποσό των 11.725.313,61€ ποσό ύψους 9.525.313,61€ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα της αριθ. 2029/285670/13.10.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 93Τ54653ΠΓ -Η3Σ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ