Εγκρίθηκαν οι δικαιούχοι της δράσης για την προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

-Διαφήμιση-

Συνολικά 1.285 δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 5.751.396,90 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 19η Φεβρουαρίου 2019 και λήγουν την 18η Φεβρουαρίου 2024.

Ύψος ενίσχυσης 

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν

και το πρόσθετο κόστος, που συνίσταται στο κόστος εφαρμογής χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας στα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια) χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (πχ. φρέζας) και χωρίς άροση.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 58 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, όταν ο ελαιώνας έχει αναχώματα (τράφια) και σε 54,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, όταν ο ελαιώνας δεν έχει αναχώματα (τράφια).

Προσφυγή

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, είναι δυνατή η υποβολή προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) μέσω του ΠΣ, εντός δέκα εργάσιμων ημερών απευθείας στις Περιφερειακές Ενότητες. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

Δείτε εδώ την απόφαση και τα ονόματα των δικαιούχων  

-Διαφήμιση-