Εγκρίθηκε η πίστωση 1,5 εκατ. ευρώ για την πράξη «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»

Την διάθεση πίστωσης ποσού 1.516.836,56 € από το έργο με τίτλο: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του
ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης, ενέκρινε με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την απόφαση «από το παραπάνω ποσό (1.516.836,56 €), ποσό ύψους 516.836,56 € (πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της αριθ. 1470/269068/30-09-2021 Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.000.000,00 € (ενός
εκατομμυρίου ευρώ).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση έγκρισης από το ΥΠΑΑΤ